Regulamin przedszkola » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

I. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego uwzględniając w wychowaniu wartości i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki.
 2. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie, ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 3. Zadaniem Przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.
 4. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny, przekazywaniu dostępnych dla możliwości dziecka elementów wiedzy religijnej oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie
 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowanych prób, niepowodzeń
 3. Indywidualnych spotkań z nauczycielami swojego dziecka

 

Do obowiązków rodziców należy:

 1. Przestrzeganie Statutu Przedszkola
 2. Współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania – przedłużanie oddziaływań wychowawczych przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania
 3. Troska o religijne wychowanie dziecka, uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej z dzieckiem; raz w miesiącu zapraszamy do udziału we wspólnej Mszy Świętej przedszkolnej
 4. Informowanie nauczyciela na temat rozwoju swojego dziecka oraz dostarczanie ważnych informacji o dziecku dotyczących:
  1. wszelkich zachowań dziecka, które mogą budzić niepokój
  2. wszelkich alergii pokarmowych i nie tylko
  3. aktualnych numerów kontaktowych w ciągu dnia
 1. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
 2. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczone przez siostry terminy
 3. Interesowanie się programami pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola
  1. branie czynnego udziału w zebraniach i spotkaniach dla rodziców
  2. zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w kącikach dla rodziców
 1. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń Siostry Dyrektor
  1. przyprowadzanie dziecka do przedszkola od godz. 7.30 do 8.45 (4-latki do 8.30) oraz odbieranie do domu do godz. 16.00
  2. przy przyjściu do przedszkola przyprowadzanie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczyciela
  3. przy odbiorze informowanie nauczyciela o zabraniu dziecka – z chwilą przyjścia po dziecko rodzice bądź prawni opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
  4. przekazywanie nauczycielowi upoważnienia o innych osobach, które będą odbierały dziecko z przedszkola
 1. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
 2. Nieprzyprowadzanie dzieci chorych do przedszkola

KONSEKWENCJĄ NIEPRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA JEST:

 • ROZMOWA Z NAUCZYCIELEM
 • UPOMNIENIE DYREKTORA
 • SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA