Statut Przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
3. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356 ze zm.).

Rozdział I. Przepisy definiujące

§ 1

1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu;
2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu;
3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi;
4. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do przedszkola;
5. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola;
6. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu;
7. Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą Zarządu Generalnego w Szymanowie.

Rozdział II. Informacje ogólne o przedszkolu

§ 2

1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Sióstr Niepokalanek.
2. Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ul. Poniatowskiego 7, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą Zarządu Generalnego w Szymanowie, ul. Szkolna 2, 96-516 Szymanów, będące kościelną osobą prawną.
4. Prowadzenie przedszkola nie jest nastawione na osiąganie przez Zgromadzenie zysków – stanowi statutową niegospodarczą działalność Zgromadzenia.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie
6. W imieniu organu prowadzącego, nadzór nad przedszkolem sprawuje Przełożona Generalna Zgromadzenia.
7. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2) niniejszego statutu;
3) wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Nowy Sącz.

Rozdział III. Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki.
2.Podstawą do ustalenia celów przedszkola i wynikających z nich zadań są:
1) personalizm chrześcijański, w szczególności personalistyczna myśl pedagogiczna Papieża Jana Pawła II,
2) założenia systemu pedagogicznego bł. Matki Marceliny Darowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek,
3) obowiązujące przepisy oświatowe,
4) aktualna wiedza pedagogiczna, zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego,
5) szlachetne tradycje wychowawcze rodziny polskiej.
3. Celem wychowania jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania .

§ 4

1. Przedszkole zapewnia dzieciom:
1) opiekę,
2) wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
3) przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego dopuszczone na mocy obowiązującego prawa. a także programy religijno-wychowawcze, uwzględniające specyfikę placówki.

§ 5

1. W miarę potrzeb dzieci i własnych możliwości, przedszkole pomaga rodzicom
w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości wynikających z konkretnych uwarunkowań, w tym z niepełnosprawności.
3. W przedszkolu realizowane są niezbędne formy pomocy dostosowane do potrzeb wychowanków.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i może być odpłatne.
5. Nauczyciele i specjaliści mogą być zatrudnieni w przedszkolu tworząc zespół, którego zadaniem jest udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Powołany Zespół będzie działał w oparciu o zasady ustalone w przedszkolu i zatwierdzone przez dyrektora, przy czym organizuje spotkania w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poraniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

§ 6

W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych oraz dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane.

§ 7

1. Podstawowymi celami pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu są:
1) zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości przedszkola,
2) wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej z uwzględnieniem wrodzonego potencjału dziecka i jego możliwości rozwojowych,
3) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
4) przygotowywanie dzieci do nauki szkolnej.
2. Ważnym celem przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom poszanowanie ich tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

§ 8

1. Zadania opiekuńcze, przedszkole realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1) przez cały dzień od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad nim sprawuje nauczyciel,
2) w czasie spacerów i wycieczek, zapewnia się odpowiednią do liczby dzieci, liczbę opiekunów,
3) dba o miłą i pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,
4) czuwa nad zdrowiem i kształtowaniem postaw prozdrowotnych dzieci.

§ 9

1. Przedszkole posiada własny program wychowawczy zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.
2. Zadania wychowawcze, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje z uwzględnieniem zasad wychowawczych bł. Marceliny Darowskiej, którymi są:
1) tożsamość chrześcijańska: Bóg wszystkim – przez wszystko do Boga,
2) tożsamość narodowa: Bóg nas stworzył Polakami,
3) wierność obowiązkom,
4) nauczyć dzieci myśleć.
3. Program wychowawczy przedszkola zakłada realizację wychowania integralnego w duchu systemu wychowawczego bł. Marceliny Darowskiej, w którym główną rolę odgrywają następujące wartości:
1) prawda i zaufanie ,
2) indywidualizacja oraz „długomyślność”,
3) bezinteresowność i czystość intencji,
4) nadrzędna rola wychowania w procesie nauczania.
4. Program wychowawczy przedszkola realizowany jest we wspólnocie wychowawczej, którą stanowią: siostry niepokalanki, nauczyciele, dzieci, rodzice oraz pozostali pracownicy przedszkola.
5. Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu realizowanie programu wychowawczego przedszkola.

§ 10

1. Przedszkole realizuje wychowanie patriotyczne poprzez:
1) rozwijanie uczuć patriotycznych,
2) zaznajamianie dzieci z godłem Polski, regionu, miasta,
3) wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
4) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,
5) przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.
2. Przedszkole realizuje zadanie wychowania do poszanowania języka i kultury języka narodowego poprzez:
1) dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
2) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
3) przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,
4) zachęcanie dzieci do własnej twórczości słowno-muzycznej,
5) organizowanie teatrzyków, warsztatów i koncertów.
6) organizowanie wyjazdów do teatru, muzeum oraz wycieczek krajoznawczych.
3. Przedszkole realizuje wychowanie religijne poprzez:
1) codzienną, wspólną modlitwę dzieci,
2) cotygodniową katechezę,
3) przybliżanie treści roku liturgicznego,
4) przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej kształtowanie postaw chrześcijańskich.

§ 11

1. Współpraca z rodzicami polega na:
1) zapewnieniu indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola oraz nauczycielami, podczas których informuje się na bieżąco o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka
1) organizowaniu wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,
2) udostępnianiu i propagowaniu w literatury z zakresu duchowości chrześcijańskiej, pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka.

§ 12

1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z kaplicy, sal zajęć, sali gimnastycznej, gabinetu terapeutycznego, sypialni, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni.
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw.

Rozdział IV. Organy przedszkola

§ 13

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna.
2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą i podejmują działania w zakresie swoich kompetencji.

§ 14

1. Dyrektor kieruje przedszkolem i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów prawa.
3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) jest członkiem rady pedagogicznej i przewodniczy jej zebraniom,
4) odpowiada za realizację uchwał rady pedagogicznej,
5) zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
6) współdziała z nauczycielami w wypełnianiu zadań przedszkola,
7) troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
8) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
10) zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników,
11) przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
12) może stosować kary porządkowe wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych i w wewnętrznych przepisach przedszkola,
13) dysponuje środkami finansowymi przedszkola zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi przez Organ Prowadzący, pozostając pod nadzorem organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe wykorzystanie,
14) w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.
2. Zastępcę dyrektora ustanawia organ prowadzący na wniosek dyrektora.
3. Zastępca dyrektora czuwa nad jakością bieżącego funkcjonowania Przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora.

§ 16

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. W skład rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
2. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się według harmonogramu oraz w miarę bieżących potrzeb.
3. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
4. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół.
5. Przynajmniej raz w roku dyrektor przedszkola organizuje doskonalenie rady pedagogicznej uwzględniające misję przedszkola katolickiego.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planu pracy przedszkola na dany rok,
2) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w zakresie tygodniowego rozkładu zajęć i ramowego rozkładu dnia,
2) program wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu.

§ 17

Nauczycieli obowiązuje tajemnica w sprawach poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro przedszkola, nauczycieli oraz pozostałych pracowników a także rodziców i dzieci.

§ 18

1. W przedszkolu mogą działać koordynatorzy – rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Koordynatorzy wspierają dyrektora i radę pedagogiczną w realizacji statutowych celów przedszkola.
3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola koordynatorzy mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rozdział V. Organizacja przedszkola

§ 21

1. Przedszkole jest placówką otwartą dla wszystkich dzieci ale warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest akceptacja przez rodziców katolickiego charakteru placówki.
2. Dyrektor może określić zasady doboru dzieci do grupy, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci w zbliżonym wieku.
4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
5. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat; na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Przedszkole prowadzi oddziały, w których odbywa się obowiązkowe roczne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.
7. Łączna liczba dzieci we wszystkich oddziałach nie może przekraczać 200.

§ 22

1. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta zapisu dziecka.
3. O przyjęciu do przedszkola decyduje:
1) kolejność zgłoszeń,
2) informacje zawarte w Indywidualnej karcie zgłoszenia dziecka – pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz rodzeństwo wychowanków przedszkola,
3) rozmowa dyrektora z rodzicami dziecka.
4. Przedszkole przechowuje dokumentację przyjęć dzieci.

§ 23

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem następujących przerw:
1) 4 tygodnie w okresie wakacyjnym ,
2) w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
3) tydzień w czasie ferii zimowych.

2. Godziny pracy przedszkola: 8.00 – 16.00. Dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo jest czynna świetlica; rano od 6.30 do 8.00, po południu od 16.00 do 17.00.
3. Przedszkole pełni miesięczny dyżur w miesiącach wakacyjnych oraz tygodniowy dyżur w wybranym miesiącu zimowym (podczas ferii zimowych).

§ 24

1. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci i wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Ramowy rozkład dnia ustala dyrektor przedszkola.
3. Szczegółowy rozkład dnia dla oddziału ustala nauczyciel.

§ 25

1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania określa roczny plan pracy przedszkola.
2. Roczny plan pracy przedszkola opracowuje dyrektor i przedstawia go radzie pedagogicznej do realizacji.
3. Nauczyciele opracowują roczne plany pracy wychowawczej.
4. Plany miesięczne lub tygodniowe opracowywane przez nauczycieli uwzględniają zadania wytyczone w rocznym planie pracy wychowawczej.
5. Wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizuje się w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie.

§ 26

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

Rozdział VI. Wychowankowie

§ 27

1. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają tę placówkę.
2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania,
2) dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki,
3) poszanowania godności osobistej,
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
5) otrzymania pomocy w przypadku trudności.

3. Dziecko w przedszkolu wdrażane jest do wypełniania obowiązków:
1) stosowania się do zaleceń nauczyciela dotyczących procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego,
2) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów,
3) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) okazywania szacunku koleżankom i kolegom oraz używania form grzecznościowych,
b) dbania o utrzymanie porządku wokół siebie.

§ 28

1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola, gdy:
1) zostanie stwierdzony brak predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych,
2) specjalne potrzeby edukacyjne dziecka przejawiające się w zachowaniu wymagają specjalistycznych oddziaływań pedagogicznych, których przedszkole nie może mu zapewnić,
3) rodzice uchylają się od współpracy z przedszkolem w procesie wychowania i kształcenia dziecka oraz przestrzegania postanowień niniejszego statutu, w tym systematycznie zalegają z odpłatnością za przedszkole,
4) nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu przekracza okres rozliczeniowy.
2. Decyzja o skreśleniu może być podjęta ze względu na dobro samego wychowanka lub dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci.

Rozdział VII. Pracownicy

§ 29

1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter przedszkola.
2. Cele i zadania statutowe przedszkola – katolickiej instytucji wychowawczej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania dzieci. Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją przedszkola – przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem przedszkola zapisanym w statucie.
3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym tą ustawą.

§ 30

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi katolickiego przedszkola.

§ 31

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutem.
2. Nauczyciel jest zobowiązany do świadczenia pracy w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. W tym czasie prowadzi zajęcia bezpośrednio z dziećmi, realizuje czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, doskonaleniem zawodowym, uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dzieci, na bieżąco prowadzi wymaganą dokumentację oraz realizuje inne zadania wynikające z postanowień niniejszego statutu i rocznego planu pracy przedszkola.

§ 32

1. Nauczyciel, realizując swe zadania, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
2. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami – w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
2) ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i przedszkole,
3) włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem.
3. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
1) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z wymaganiami programu wychowania przedszkolnego,
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą,
3) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
4) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, w szczególności w celu poznania dziecka i ustalenia indywidualnych potrzeb wychowawczych każdego dziecka;
5) rzetelne i twórcze planowanie, organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie procesu opieki, wychowania i nauczania,
6) codzienne staranne przygotowywanie się do zajęć,
7) tworzenie w przedszkolu dobrej atmosfery,
8) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
9) współpraca z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami w realizacji celów i zadań przedszkola, w tym w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
10) troska o mienie przedszkola,
11) samodoskonalenie i uczestniczenie w organizowanych przez dyrektora spotkaniach o charakterze formacyjnym,
12) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych zakończonych diagnozą przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
13) odpowiedzialność za organizację wydarzeń zaplanowanych w rocznym kalendarzu przedszkola, w tym za współpracę z rodzicami w tym zakresie,
w szczególności za organizację zebrań rodziców.
4. W zakresie troski o bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu nauczyciel w szczególności:
1) zawsze przed rozpoczęciem zajęć kontroluje teren, salę, sprzęt, pomoce i narzędzia,
2) opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela,
3) nauczyciel może opuścić dzieci w nagłej sytuacji tylko wtedy, gdy zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby,
4) udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,
5) powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub o zaobserwowanych, niepokojących symptomach,
6) zna przepisy ruchu drogowego i przestrzega ich podczas spacerów i wycieczek.
5. Nauczyciele gwarantują czas na rozmowę z rodzicami w celu ustalenia kierunków optymalnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły. Konsultacje odbywają się według zasad ustalonych w przedszkolu.

§ 33

Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych
i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.

§ 34

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pełniących funkcje pomocnicze, obsługi i administracyjne.
2. Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudniani są na podstawie przepisów prawa pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu.

§ 35

1. Wszyscy pracownicy szkoły, także pracownicy administracji i obsługi uczestniczą we właściwy sobie sposób w realizacji zadań przedszkola.
2. Obowiązkiem wszystkich pracowników niepedagogicznych przedszkola jest:
1) szacunek dla wartości wiary katolickiej,
2) troska o dobre imię przedszkola,
3) solidna, uczciwa praca na zajmowanym stanowisku,
4) troska o mienie przedszkola,
5) zainteresowanie dziećmi i udzielanie im pomocy w razie nagłej potrzeby,
6) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w obszarze swoich obowiązków,
7) przekazywanie dyrektorowi przedszkola informacji o ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci na terenie placówki.

§ 36

Dyrektor jako pracodawca zapewnia nauczycielom:
1) budowanie atmosfery szacunku, dialogu i twórczej współpracy,
2) wspieranie twórczego zaangażowania w realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego,
3) poszanowanie ich pracy,
4) wspieranie rozwoju zawodowego,
5) warunki do realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego.

Rozdział VIII. Zasady odpłatności

§ 37

1. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuję:
1) opłatę stałą- czesne za świadczone usługi z zakresu wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi.
2) pełne koszty z tytułu wyżywienia dziecka.
3) opłatę za zajęcia dodatkowe.
4) jednorazową bezzwrotną opłatę wpisową.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej dwóch dni, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową, pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych. Nie odlicza się pojedynczych dni nieobecności.
3. Opłatę wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora numer rachunku bankowego.

Rozdział IX. Budżet przedszkola

§ 38

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
2. Środki na działalność placówki pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wpłat rodziców. Dotacja, przekazywana na konto przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.
3. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej. Stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia.
4. Prowadzenie przedszkola nie stanowi działalności zleconej przez jednostkę samorządu terytorialnego – jest działalnością oświatowo-wychowawczą prowadzoną na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 39

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz dokumentację pracowniczą zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40

1. Statut obowiązuje odpowiednio wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Prawo nadawania statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień należy do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jako organu prowadzącego przedszkole.
3. Zmiana lub uzupełnienie statutu skutkuje tekstem jednolitym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
5. Statut Przedszkola Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu wchodzi w życie
z dniem 1 grudnia 2017 r.