Zasady wychowawcze » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Zasady wychowawcze

Zasada pierwsza
BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA

Celem jej jest kształtowanie w dzieciach właściwej postawy chrześcijańskiej.

W stosunku do Pana Boga:
– udział dzieci w codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej i okolicznościowych uroczystościach przypadających w roku liturgicznym
– wdrażanie dzieci do różnego rodzaju praktyk religijnych (Różaniec, Droga Krzyżowa)
– kształtowanie postawy ofiary i wyrzeczenia (ofiarowanie swoich zabawek, słodyczy dla potrzebujących)
– poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i miłości otaczającym nas świecie – wyrażanie wdzięczności Bogu za wszystkie Jego dary
– tworzenie warunków dokonywania wyborów i ich oceniania

W stosunku do siebie i drugiego człowieka:
– organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka
– pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”
– wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania przez dziecko prób samooceny
– stworzenie sytuacji do nabywania doświadczeń społecznych
– uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z drugim człowiekiem
– kształtowanie postawy szacunku wobec innych
– stwarzanie warunków do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie dialogu i akceptacji innych
– umożliwienie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym
– wdrażanie do okazywania wzajemnej pomocy życzliwości
– uczenie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury
– tworzenie okazji do wymiany informacji, dyskutowania i dochodzenia do wspólnych rozwiązań

Zasada druga
BÓG NAS STWORZYŁ POLAKAMI

Celem jej jest kształtowanie postawy patriotycznej.

Zasada realizowana poprzez:
– wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości :
przyrodniczej (eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie)
społeczno – kulturalnej (poznawanie zasad życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej)
– budzenie poczucia przynależności narodowej (zaznajomienie dzieci z godłem Polski, flagą, zarysem
– słuchanie legend związanych z przeszłością naszego kraju –poznawanie jego historii i dziejów
– uroczyste obchodzenie dni pamięci narodowej (11 listopada, 3-go Maja)
– zaciekawienie bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno – kulturowym i technicznym

Zasada trzecia
WIERNOŚĆ SWOIM OBOWIĄZKOM

Celem jej jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

Zasada realizowana poprzez:
– wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań
– umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań
– wdrażanie do utrzymania porządków w sali i innych miejscach wspólnego użytku
– kształtowanie postawy sumienności, uczciwości bezinteresowności tworzenie warunków
– sprzyjających spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka,
wyrażania siebie w różnych formach ekspresji kształtowanie nawyków higienicznych
– uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
– kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych – rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokładne wykonywanie podejmowanych zadań
– uwrażliwienie na przejawy destruktywnej roli człowieka w środowisku
– przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
– ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu,
– edukacja prozdrowotna i proekologiczna

Zasada czwarta
NAUCZYĆ DZIECI MYŚLEĆ

Celem jej jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy dziecka.

Zasada realizowana poprzez:
– stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów – rozwiązywanie i nazywanie trudniejszych problemów
– wspólne szukanie dróg wyjścia (dialog z wychowawcą, kolegą i koleżanką, współpraca w grupie)
– tworzenie okazji do wymiany informacji
– budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania
– budzenie zainteresowania pośrednimi źródłami wiedzy oraz kształtowanie umiejętności korzystania z tych źródeł
– poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków, w tym liter, cyfr i znaków matematycznych
– określanie relacji między przedmiotami i zjawiskami w otaczającym środowisku
– tworzenie sytuacji sprzyjających klasyfikowaniu, porządkowaniu i liczeniu
– organizowanie działań mobilizujących do uważnego słuchania i obserwowania życia społecznego, techniki i przyrody,
– odkrywanie i prowadzenie prostych doświadczeń