RODO - Polityka Prywatności » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

RODO – Polityka Prywatności

Ochrona prywatności (danych osobowych) w naszym przedszkolu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka (w tym danych wrażliwych: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.

1. Kto zarządza danymi osobowymi podanymi w formularzu? /Administrator Danych Osobowych/

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Przedszkole Sióstr Niepokalanek z siedzibą w Nowym Sączu i miejscem działalności ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz,
reprezentowane przez Dyrektora – siostrę Robertę.
Kontakt z Administratorem:
e-mail: przedszkole@przedszkolebialyklasztor.pl;
tel: (018) 18 442 04 04
lub pod adresem działalności bezpośrednio.

2. Kto może wyjaśnić wątpliwości i do kogo mogę się zwrócić z pytaniem? /Inspektor Ochrony Danych Osobowych/

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:
Paweł Gawlik, ul. Szeroka 22b/1, Chełmiec
Kontakt z Inspektorem:
e-mail: iodo@pawgaw.pl
tel: 600 488 979

3. Po co moje dane są przetwarzane? /Cel przetwarzania/

Celem przetwarzania danych osobowych jest pełnienie zadań statutowych i ustawowychwynikających w szczególności z praw zawartych w punkcie 4.

4. Dlaczego dane są przetwarzane? /Podstawa prawna przetwarzania/

Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) i lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane? /Przepisy prawa/

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie m.in.

 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO ustawa prawo oświatowe: (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290); Ustawa o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646)
 • na podstawie wyrażonej zgody (Art.6 ust. 1 lit. a RODO)

6. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Dane przetwarzane prze Administratora nie są profilowane.

7. Kto jeszcze będzie miał dostęp do danych? /Odbiorcy danych/

Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Przedszkola:

 • uprawnieni pracownicy naszej placówki,
 • uprawnieni pracownicy organu prowadzącego placówkę,
 • Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym,
 • Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Firma świadcząca usługi w zakresie niszczenia (brakowania) dokumentacji,
 • Podmioty, które realizują zadania publiczne,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będą moje dane przechowywane? /Okres przechowywania danych osobowych/

Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w kartach osobowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub zgodnie z realizacją celów statutowych.

9. Jakie prawa mi przysługują? /Prawa osób, których dane dotyczą/

  • W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty przez okres 50 lat
W przypadku danych osobowych przekazanych nam na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody masz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Co jeszcze muszę wiedzieć? /Informacje dodatkowe/

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowole, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację celów statutowych i ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.
Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

[ultimate_gdpr_policy_accept]