KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństwo, żebyśmy tym sposobem podłożyły im przyszłość zasobniejszą w siłę, odporną przeciwko wszelkim trudnościom i bólom, jakie w drodze ich życia nieuniknione będą.”
/ bł. Marcelina Darowska/

I. MISJA PRZEDSZKOLA

„WYCHOWANIE TO DZIEŁO MIŁOŚCI”

/bł. Marcelina Darowska/

 

II. WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką katolicką, które przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. Oparte jest na systemie wychowawczym bł. Marceliny Darowskiej, które opiera się na czterech zasadach:
ZASADA 1

„Bóg wszystkim, przez wszystko do Boga”

ZASADA 2

„Bóg nas stworzył Polakami”

ZASADA 3

„Wierność obowiązkom swoim”

ZASADA 4

„Nauczyć dzieci myśleć.”

 1. Uczenie dziecka odróżniania dobra od zła.
 2. Patrzenie na dziecko jako na odrębny, ważny podmiot wychowania, wymagający właściwego sobie postępowania czyli indywidualnego podejścia.
 3. Tworzenie klimatu rodzinnego, w którym dziecko będzie czuło się dobrze i bezpiecznie.
 4. Budowanie atmosfery zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 5. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.
 6. Szanowanie godności każdego człowieka.
 7. Wychowywanie do wartości i piękna stworzonego świata.
 8. Dostrzeganie konieczności współpracy rodziców z przedszkolem w procesie wychowania.
 9. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych.
 10. Rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości i szacunku dla innych.
 11. Wychowywanie mające na celu doprowadzanie dziecka do samowychowania.
 12. Przygotowanie Absolwenta, który będzie posiadał ukształtowany system wartości, odpowiedni do swojego rozwoju, a także będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole.

III. NAUCZYCIELE

Nasi nauczyciele posiadają:

 • wysokie kwalifikacja zawodowe
 • świadomość koncepcji pracy przedszkola
 • umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym
 • umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność
 • poczucie odpowiedzialności za wychowanków
 • umiejętność indywidualnego podchodzenia do dziecka

IV. PRAWA DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie:
 • z zasadami pracy z małym dzieckiem,
 • z potrzebami i możliwościami rozwojowymi.
 1. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach
 2. wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności
 3. możliwości i potrzeby twórczej aktywności
 4. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne
 5. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby
 6. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
 7. do szacunku, życzliwego, podmiotowego traktowania i rozwoju życia duchowego
 8. stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola
 9. zabawy, współdziałania z innymi
 10. wypoczynku, jeśli jest zmęczone
 11. poszanowania jego tożsamości, godności, akceptacji jego osoby
 12. nagradzania wysiłku i osiągnięć
 13. znajomości swoich praw i obowiązków

V. OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

 • stosowania się do przyjętych umów, obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem,
 • bezwzględnego poszanowania nietykalności i godności osobistej innych dzieci,
 • szanowania wszystkich pracowników przedszkola,
 • słuchania poleceń wychowawców.

VI. SYSTEMY, JAKIMI KIERUJE SIĘ PRZEDSZKOLE:

1. System motywowania dzieci

 • Ukazywanie dziecku jego mocnych stron, stosowanie pochwał.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków.
 • Pokazywanie, że dziecko potrafi więcej niż myśli.
 • Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 • Powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

2. System nagradzania dzieci

 • Pochwała w obecności innych dzieci.
 • Pochwała w obecności rodzica.
 • Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.
 • Nagradzanie drobnym upominkiem.

3. System konsekwencji

 • Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
 • Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
 • Odsunięcie od zabawy.

4. System diagnozowania osiągnięć dzieci

 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju.
 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej.
 • Dokumentowanie wyników obserwacji, /zeszyty obserwacji/.
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

5. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac, kart pracy i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.),
 • rozmów.

VII. BAZA PRZEDSZKOLA

 • dostęp do kaplicy
 • strona internetowa przedszkola
 • spacer wirtualny po przedszkolu
 • przestrzenne sale, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, a także łazienki
 • zestaw pomocy dydaktycznych
 • pianino
 • dodatkowe sale przystosowane do zajęć dodatkowych
 • szatnia z wydzielonymi boksami dla poszczególnych grup
 • sala gimnastyczna wyposażona w drabinki i inny sprzęt do zajęć gimnastycznych
 • plac zabaw
 • własna kuchnia

VIII. ZAJĘCIA DODATKOWE

dla Trzylatków:

 • katecheza
 • gimnastyka korekcyjna
 • rytmika
 • zabawy z tańcem
 • zajęcia umuzykalniające

dla Czterolatków /oprócz wyżej wymienionych/:

 • plastyka
 • język angielski

dla Pięciolatków i Sześciolatków /oprócz w/w /

 • piłka nożna dla chłopców*
 • balet dla dziewczynek*

Inne:

 • logopedia /dla potrzebujących/*

* Z wymienionych zajęć rodzice opłacają dodatkowo: piłkę nożną, balet, logopedię. Pozostałe są prowadzone w cenie opłat za przedszkole.

Inne propozycje dla dzieci:

 • wycieczki edukacyjne do ciekawych miejsc
 • zajęcia z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola /prowadzone przez rodziców, teatrzyki, zajęcia umuzykalniające, zajęcia religijne,/
 • występy przygotowywane przez dzieci z różnych okazji
 • projekty przygotowywane przez poszczególne grupy
 • bale jesienne i karnawałowe
 • koncerty, teatrzyki
 • „Zielone przedszkola”

IX. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

 • O postępach edukacyjnych swoich dzieci rodzice dowiadują się na w trakcie indywidualnych rozmów, podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku — po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
 • Przy odbiorze dziecka z przedszkola /krótka, bieżąca informacja/.
 • Zapraszanie rodziców na konkursy, występy okolicznościowe.
 • Wręczenie dyplomu, jeżeli miało jakieś osiągnięcia w przedszkolu i poza przedszkolem /konkursy, występy/.

X. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Zebrania z rodzicami.
 • Udział we wspólnych Mszach św., rekolekcjach.
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców.
 • Organizacja warsztatów, wykładów, spotkań formacyjnych.
 • Przygotowywanie uroczystości, występów czy inscenizacji.
 • Włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych /przygotowywanie pikniku, przedstawienia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zapraszanie dzieci do zakładów pracy/.
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, włączanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywanie występów, strojów, obejmowanie funkcji liturgicznych w czasie Mszy św.
 • Pomoc dla rodzin potrzebujących /zbiórki w czasie Wielkiego Postu, Adwentu/.
 • Wystawianie różnych czasopism w szatni przedszkola.
 • Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola.

XI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI

 • Zapraszanie nauczycieli na szkolenia, warsztaty i wymianę doświadczeń.

XII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

 • Urzędem Miasta /konkursy, zapraszanie przedstawicieli władz na różne uroczystości, Piknik Rodzinny/.
 • Strażą Pożarną /zajęcia/.
 • Biblioteką Miejską.
 • Policją /zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowanie wobec obcych psów/.

XIII. ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA POWINIEN

 • Ufać Bogu i wiedzieć, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem.
 • Kochać swoją rodzinę.
 • Pielęgnować wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość.
 • Mieć poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znać i szanować swoją Ojczyznę, poznawać jej historię i tradycje.
 • Dostrzegać piękno w otaczającym świecie i mieć poczucie odpowiedzialności za jego tworzenie.
 • Troszczyć się o swoje zdrowie.
 • Mieć dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
 • Być samodzielny na miarę swojego wieku.
 • Kulturalnie zwracać się do innych, używać zwrotów grzecznościowych.
 • Mieć poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 • Umieć odróżniać dobro od zła.
 • Być wrażliwy na potrzeby innych.
 • Umieć przyjmować porażki.
 • Starać się wchodzić w relacje i współdziałanie z innymi dziećmi.
 • Być gotowy do podjęcia nauki w szkole.

ZARZĄZANIE I PRAWO

Działalność przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących dokumentach: Statut przedszkola, Program wychowawczy, Rozporządzenie MEN z dnia 7.10.2009r.

WSKAZANIA

 • Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji Pracy Przedszkola Sióstr Niepokalanek
 • Zmiany będą nanoszone w obecności i przy udziale zespołu pedagogicznego.
 • Koncepcja Pracy jest raz w roku modyfikowana i analizowana.

Koncepcja Pracy zatwierdzona została na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2015 r.