Regulamin strony » PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Regulamin strony

Niniejszy dokument dotyczy strony internetowej www.przedszkolebialyklasztor.pl oraz powiązanej bezpośrednio z tą stroną, występującej w domenie pokrewnej .bialyklasztor.pl będącej własnością Przedszkoal Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, zwanym dalej PRZEDSZKOLEM. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających stronę. PRZEDSZKOLE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do niniejszego dokumentu w dowolnym momencie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się skontaktować z Administratorem PRZEDSZKOLA lub wysłać wiadomość e-mail na adres przedszkole@przedszkolebialyklasztor.pl.

1. Adres właściciela domeny przedszkolebialyklasztor.pl

Kontakt z PRZEDSZKOLEM:
Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, Polska
www.przedszkolebialyklasztor.pl, przedszkole@przedszkolebialyklasztor.pl
Tel.: +48 18 442 04 04

2. INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ

 • Celem niniejszej strony jest dostarczenie ogólnych informacji o PRZEDSZKOLU i jego jednostkach. Niektóre informacje pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Mimo że PRZEDSZKOLE stara się zawsze zamieszczać dokładne i aktualne informacje, nie może zagwarantować, że strona internetowa będzie zawierała wyczerpujące treści i że wszystkie podane na niej informacje będą adekwatne, precyzyjne i kompletne. W związku z tym PRZEDSZKOLE nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych względem podanych informacji. Ponadto PRZEDSZKOLE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji podanych na niniejszej stronie lub na wszelkich stronach powiązanych ani za brak jakiejkolwiek informacji.
 • O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, żadna informacja podana na stronie nie może być rozumiana jako oferta kupna lub sprzedaży produktów lub usług ani jako oferta do zawarcia umowy. Informacje zamieszczone na stronie nie mogą zastępować jakichkolwiek postanowień umów zawartych PRZEDSZKOLEM a jego klientami lub dostawcami.
 • PRZEDSZKOLE zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub zmiany informacji podanych na stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Informacje związane z zajęciami dodatkowymi są przeznaczone dla rodziców, opiekunów i nauczylieli, którzy mogą z nich korzystać wedle własnego uznania. Nie dotyczą one stosowania w formie konieczności wykupu i uczestnictwa.

3. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 • Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z dostępu do niniejszej strony internetowej oraz treści na niej zamieszczonych na własne ryzyko.
  Łącza dostępne na stronie mogą odsyłać do stron internetowych stron trzecich oraz stron objętych przepisami prawnymi obowiązującymi w innych krajach. W związku z tym wszelkie informacje o produktach i sposobach ich wykorzystania podane na tych stronach mają zastosowanie, w zależności od przypadku, wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawnych w danych krajach. Obowiązkiem użytkownika jest zatem sprawdzenie zgodności tych informacji z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • PRZEDSZKOLE nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub inne właściwości informacji podanych na takich stronach bądź jakiekolwiek badania bądź oceny lub za udzielanie gwarancji względem informacji, usług i produktów oferowanych przez strony trzecie i/lub treści zamieszczonych na ich stronach internetowych. PRZEDSZKOLE nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikające z uzyskania dostępu do takich stron oraz spowodowane przez strony trzecie, ich usługi, produkty lub treści zamieszczone w ich witrynach internetowych. Łącza do innych stron internetowych służą wyłącznie wygodzie użytkownika i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. W każdym przypadku zalecane jest dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania stron internetowych stron trzecich.

3. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

 • Niniejsza strona internetowa została opracowana przez firmę GRAFIKA INTERNET KOMPUTERY pawgaw.pl na zlecenie PRZEDSZKOLA. Wszelkie prawa związane z treścią i architekturą strony, w tym m.in. zdjęciami, materiałami wideo, tekstami, logo, sloganami, nazwami biznesowymi itp., są zastrzeżone.
 • Prawa te są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi, których przestrzeganie jest obowiązkiem odwiedzających. W zależności od okoliczności prawa te mogą być egzekwowane przez PRZEDSZKOLE, jego jednostki biznesowe lub strony trzecie. W tym ostatnim przypadku PRZEDSZKOLE może, tam gdzie to możliwe, wskazać na stronie właściciela takich praw. O ile nie określono inaczej, odniesienia do produktów (w tym produktów opatrzonych znakami ® oraz ™) znajdujące się na stronie stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli lub jednej z jej spółek zależnych.
 • Zabrania się powielania, transmitowania, przekazywania lub udostępniania niniejszej strony internetowej oraz jej treści (lub ich części) w jakiejkolwiek formie do wiadomości publicznej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody PRZEDSZKOLA i/lub jego jednostek biznesowych.
 • W celu osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownik może wydrukować fragmenty treści zamieszczonych na stronie internetowej (za wyjątkiem zdjęć z galerii, których zabrania się drukować, powielać lub w inny sposób reprodukować, chyba że udzielono na to wyraźnego, indywidualnego pozwolenia, jak określono powyżej) pod warunkiem, że wszelkie kopie tych dokumentów będą zawierały adnotację dotyczącą praw autorskich.
 • Treść adnotacji brzmi następująco: „Niniejsze treści mogą być powielane w celach niekomercyjnych, o ile zostanie podane ich źródło: © PRZEDSZKOLE, 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone”.

4. OCHRONA DANYCH

4.1. AUTOMATYCZNIE GROMADZONE I PRZECHOWYWANE INFORMACJE

 • Serwer, na którym działa strona PRZEDSZKOA automatycznie gromadzi informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników. Gromadzone informacje obejmują zwykle: nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP wykorzystywany podczas nawiązywania przez komputer użytkownika połączenia z Internetem, typ i wersję przeglądarki użytkownika, system operacyjny i platformę, średni czas spędzony na naszej stronie, przeglądane podstrony, wyszukiwane dane, czas dostępu oraz inne stosowne informacje statystyczne. Dane te mogą być wykorzystane do analizy odwiedzin stron internetowych PRZEDSZKOLA, zarządzania nimi oraz ich udoskonalania.
 • Po odwiedzeniu niektórych podstron, na komputerze użytkownika mogą być również zapisywane bity informacji, tzw. pliki cookie. Ogólnie rzecz biorąc plik cookie przydziela użytkownikowi unikalny numer. Poza stroną, która go wygenerowała, numer nie ma żadnego zastosowania. Technologia ta nie zbiera danych użytkownika umożliwiających jego identyfikację. Zgromadzone informacje są również wykorzystywane łącznie. Celem zastosowania technologii oraz gromadzonych dzięki niej informacji jest również doskonalenie naszej strony oraz poprawa komfortu użytkowania. Większość przeglądarek internetowych umożliwia odrzucanie lub akceptowanie plików cookie. Należy jednak pamiętać, że po zablokowaniu plików cookie nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej (np. dostarczanie spersonalizowanych informacji, wyświetlanie niektórych galerii).

4.2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • PRZEDSZKOLE ma na uwadze prywatność użytkownika oraz ochronę jego danych osobowych. Użytkownik może przeglądać większość treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej bez konieczności udostępniania informacji o sobie. Podanie danych osobowych jest jednak wymagane w celu kontaktu z nami. Gdy użytkownik wyśle nam wiadomość, zachowane zostaną jego dane osobowe celem dostarczenia mu informacji o ofercie lub udzielania odpowiedzi na jego pytanie w jak najbardziej efektywny sposób. Informacje te nie zostaną wykorzystane lub przetworzone w żadnym innym celu.
 • Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie zostaną powierzone osobom trzecim.
 • Jeśli użytkownik wyśle nam wiadomość lub udostępni nam swój adres e-mail, co jakiś czas może on od nas otrzymywać informacje związane z produktami, usługami i nadchodzącymi wydarzeniami.
 • W celu uzyskania dostępu do informacji o użytkowniku, usunięcia ich lub zmiany wszelkich nieprawidłowych danych należy wysłać stosowny wniosek opatrzony datą i podpisem do PRZEDSZKOLA na adres podany powyżej lub drogą mailową na adres (przedszkole@przedszkolebialyklasztor.pl).
  Regulamin nie tworzy umownych lub innych praw w imieniu żadnej ze stron.
 • Niniejsza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych. Niniejszy regulamin nie obejmuje tych stron, a PRZEDSZKOLE nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki związane z ochroną prywatności lub zamieszczone na nich treści.
 • Należy pamiętać, że wysyłanie danych przez Internet (np. w formie wiadomości e-mail) może się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa. Nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony danych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

5. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

Treści zamieszczone na niniejszej stronie podlegają i będą wyłącznie interpretowane zgodnie z prawem Polskim.